1. سهروردی به مثابه هنر-دانشمند سینوی

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-20

نادیا مفتونی


2. نسبت دین و هنر در فلسفه فارابی

دوره 08، شماره 18، بهار و تابستان 1390، صفحه 41-57

نادیا مفتونی