1. بررسی و تبیین مسأله کلی طبیعی در حکمت متعالیه

دوره 09، شماره 22، پاییز و زمستان 1391، صفحه 135-148

محمد نجاتی؛ احمد بهشتی