1. شرح و نقد دیدگاه صدرالمتألهین دربارة آموزة وحیانیِ رجعت

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-38

علی افضلی


2. فارابی، نراقی و غروی، مبتکران «برهان وجودی» در حکمت اسلامی

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-28

علی افضلی


3. دیدگاه استاد مهدی حائری یزدی درباره برهان وجودی در فلسفه غرب

دوره 09، شماره 21، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-28

علی افضلی