1. تصحیح انتقادی رسالة تشویق‌السالکین ملّا محمّد تقی مجلسی

دوره 09، شماره 21، بهار و تابستان 1391، صفحه 75-108

محمّدعلی طاوسی؛ محمودرضا اسفندیار