1. دشواره تعریف جنس و نوع اضافی و دیگر مفاهیم متضایف: ارسطو، فرفوریوس، فارابی، ابن سینا

دوره 08، شماره 20، پاییز و زمستان 1390، صفحه 123-148

مهدی عظیمی