1. تأمّلاتی در مبحث کلّی با مروری در برخی از آثار ابن سینا

دوره 07، شماره 15، بهار و تابستان 1389، صفحه 21-62

منیژه پلنگی