1. درونی کردن خدا در مکتب ابن عربی (نگاهی به نظریهٴ خدای آفریده در اعتقاد)

دوره 07، شماره 15، بهار و تابستان 1389، صفحه 63-86

سعید رحیمیان


2. تأویل و قانون آن از دیدگاه غزالی

دوره 06، شماره 10، بهار و تابستان 1388، صفحه 25-43

سعید رحیمیان