1. مبانی حکمی حُسن و عشق در رساله فی حقیقة العشق سهروردی

دوره 07، شماره 14، بهار و تابستان 1389، صفحه 29-44

طاهره کمالی زاده