1. جایگاه دعا و نیایش در سلوک اشراقی و مناجات‌های شیخ اشراق با ستارگان

دوره 16، شماره 36، پاییز و زمستان 1398، صفحه 27-49

سعید انواری


2. خرّة کیانی بالاترین مقام معنوی در حکمت اشراقی

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-46

سعید انواری؛ سپیده رضی