1. بررسی مهبانک از منظر فلسفه اسلامی

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-147

حسین ثقفی هیر؛ مهدی گلشنی