1. مقایسة گزارة بدیهی و گزارة پیشینی در مسألة توجیه

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 111-134

سید احمد غفاری