1. مواجه دیدگاه صورت‌گرایان توماسی با اشکال جفت شدن نظریه دوگانه‌انگاری جوهری

دوره 16، شماره 36، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-26

مهدی امیریان؛ امیراحسان کرباسی زاده