1. بخت، اتفاق و علیت عرضی در دیدگاه ارسطو

دوره 16، شماره 36، پاییز و زمستان 1398، صفحه 237-262

سیدامیرعلی موسویان؛ سید محمدرضا حسینی بهشتی