1. هستی‌شناسی، روش‌شناسی، و رابطه‌ی آن‌ها در طبیعت‌گرایی فلسفی

دوره 16، شماره 36، پاییز و زمستان 1398، صفحه 71-90

حامد بیکران بهشت؛ حسین شیخ‌رضایی