دوره و شماره: دوره 17، شماره 37، شهریور 1399 
بدهی‎چیته در بودایی مهایانه

صفحه 145-167

الهه صفری؛ ابوالفضل محمودی


تصحیح علمی -انتقادی رساله «النیروزیّه»

صفحه 233-253

لیلا کیان‌خواه؛ سید حسین موسویان