1. «فنّ سماع طبیعی» الشفاء ارزیابی وضع کنونی تصحیح متن و چشم‌انداز آینده

صفحه 5-34

محمد جواد اسماعیلی


2. مبادیِ فلسفیِ «قواعد» در علومِ اجتماعی از وینچ تا دیویدسن

صفحه 35-57

محمدرضا اسمخانی


3. نسبت میان نظر و عمل در ارسطو بنا بر تفسیر هیدگر

صفحه 59-84

بهمن پازوکی


4. مطالعه تطبیقی آراء تیتوس بورکهارت و الگ گرابار در باب معماری اسلامی

صفحه 85-106

سیدهادی جلالی؛ نیر طهوری؛ ایرج اعتصام


5. رویکرد اریگن اسکندرانی در خداشناسی: بررسی ادله اریگن در امکان شناخت خدا

صفحه 107-126

زهرا دشتی؛ شهرام پازوکی


6. ترجمه ریشه‌ای و تفسیر ریشه‌ای، مقایسه دو آزمایش ذهنی

صفحه 127-144

حسین شقاقی


7. بدهی‎چیته در بودایی مهایانه

صفحه 145-167

الهه صفری؛ ابوالفضل محمودی


8. تصحیح رسالۀ «توجیه کلام الشیخ الرئیس فی إثبات الواحد لا یصدر عنه إلّا الواحد» از میرزا ابراهیم همدانی به همراه مقدمۀ تحلیلی

صفحه 169-186

محمد سوری؛ مهدی عسگری؛ فاطمه انصاری


9. تبیین دلایل ابن‌سینا برای اسناد صدق و کذب به گویندة خبر در تحلیل قضیه

صفحه 187-205

حمید علایی نژاد؛ محمدمسعود خداوردی


10. بررسی تطبیقی مفهوم حقیقت مطلق در اندیشه ناگارجونه و ابن عربی

صفحه 207-232

معصومه فتح اللهی؛ محمودرضا اسفندیار


11. تحقیق و تصحیح انتقادی رسالة «نیروزیّة»

صفحه 233-253

لیلا کیان‌خواه؛ سید حسین موسویان