دوره و شماره: دوره 17، شماره 37، بهار و تابستان 1399 
8. بدهی‎چیته در بودایی مهایانه

صفحه 145-167

الهه صفری؛ ابوالفضل محمودی


12. تصحیح علمی -انتقادی رسالة «النیروزیّة»

صفحه 233-253

لیلا کیان‌خواه؛ سید حسین موسویان