دوره و شماره: دوره 17، شماره 38، پاییز و زمستان 1399 
4. «ماهیت» در اندیشه قاضی سعید قمی

صفحه 93-121

مهدی حریری؛ سید محمود یوسف ثانی؛ سید حسین موسویان


8. تحلیل معنای اتوس در آرای هراکلیتوس (مطالعه موردی: قطعه 119ب هراکلیتوس)

صفحه 201-228

کاملیا طالعی بافقی؛ مریم سلطانی کوهانستانی؛ اسماعیل سعادتی خمسه