دوره و شماره: دوره 18، شماره 40، اسفند 1400 
مدل فهم هرمنوتیکی قرآن، در اندیشۀ گادامر

صفحه 5-36

هاجر اسدی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ ابوالفضل ساجدی؛ یوسف دانشور نیلو


رسالۀ «فی الوجود» از حجّة الحق خیّام

صفحه 203-228

صادق نوکهن اهوازی؛ بابک عالیخانی