دوره و شماره: دوره 11، شماره 26 - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1393