دوره و شماره: دوره 11، شماره 25 - شماره پیاپی 1، بهار و تابستان 1393