1. فلسفه اخلاق محقّق اصفهانی؛ شناخت‌گرا یا ناشناخت‌گرا؟

صفحه 7-28

حسین احمدی


2. الهیات شهودی یا راه عشق در رسیدن به خیر اعلی از نظر افلوطین

صفحه 29-54

اسدالله حیدرپور کیائی


3. «موجود» و «وجود» در کتاب الحروف فارابی

صفحه 55-76

فاطمه شهیدی


4. مقالة فی الشکل الرابع أبوالفتوح ابن‌الصلاح الهمدانی

صفحه 77-118

اسدالله فلاحی


5. بررسی و تحلیل نظریه حرکت توسطیه و قطعیه

صفحه 119-136

محمود صیدی؛ سید محمد موسوی


6. تقابل هستی‌شناسی عرفانی و سلفی مطالعه موردی ابن‌عربی و ابن‌تیمیه

صفحه 137-158

محمد نصیری؛ محمد محسن مروجی‌ طبسی