دوره و شماره: دوره 10، شماره 23 - شماره پیاپی 1، بهار و تابستان 1392 
3. ابن‌مقفع و مکتب اخلاقی وی

صفحه 57-76

رستم فلاح؛ احد فرامرز قراملکی