دوره و شماره: دوره 09، شماره 22 - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1391 
5. روش اشراقی بوناونتورا در شناخت و نیل به خداوند

صفحه 91-112

اسماعیل علی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانی