1. تحقیق و تصحیح انتقادی رساله منسوب به ابن‌سینا انفساخ الصور الـموجودة فی النفس الـمخالفة للحقّ عن النفس البشریّة بعد الـموت

صفحه 5-18

حسن ابراهیمی؛ محمد جعفر حیدری


2. بررسی عالم مثال در حکمتِ سهروردی با رویکرد مبنانگرانه

صفحه 19-42

محمد انتظام


3. نسبت‌های چهارگانه در بوته نقد

صفحه 71-90

علی‌اصغر جعفری‌ولنی


4. ابن‌عربی و نظریة کسب اشاعره و خلق معتزله

صفحه 71-90

مهدی زمانی


5. روش اشراقی بوناونتورا در شناخت و نیل به خداوند

صفحه 91-112

اسماعیل علی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانی


6. نوع متوسط بودن ماهیت انسان از منظر ملاصدرا

صفحه 113-134

باقر گرگین؛ حامد ناجی اصفهانی


7. بررسی و تبیین مسأله کلی طبیعی در حکمت متعالیه

صفحه 135-148

محمد نجاتی؛ احمد بهشتی