دوره و شماره: دوره 09، شماره 21 - شماره پیاپی 1، بهار و تابستان 1391 
3. نقد فخر رازی بر نظریه عقول مشائیان

صفحه 53-74

محمد سعیدی مهر؛ مهدی فرجی پاک