1. دیدگاه استاد مهدی حائری یزدی درباره برهان وجودی در فلسفه غرب

صفحه 5-28

علی افضلی


2. اخلاق از منظر پدیدارشناسی با تکیه بر آرای «ماکس شلر»

صفحه 29-52

احمدعلی حیدری؛ زینب ربیعی


3. نقد فخر رازی بر نظریه عقول مشائیان

صفحه 53-74

محمد سعیدی مهر؛ مهدی فرجی پاک


4. تصحیح انتقادی رسالة تشویق‌السالکین ملّا محمّد تقی مجلسی

صفحه 75-108

محمّدعلی طاوسی؛ محمودرضا اسفندیار


5. عکس مستوی قضیه خارجیه نزد خونجی

صفحه 109-108

اسدالله فلاحی


6. تبیین کثرت و وحدت وجود در اندیشة عین‌القضات همدانی بر اساس طور عقل و طور ورای عقل

صفحه 135-164

سیدمحمود یوسف‌ثانی؛ حسن مهدی پور


7. Suhrawardi's Modal Syllogisms

صفحه 5-18

ضیاء موحد