1. حکمت زیبائی و هنر در مکتب شیراز بر اساس دو کتاب عبهرالعاشقین روزبهان بقلی شیرازی و دره التاج قطب الدین شیرازی

صفحه 5-21

شهرام پازوکی


2. گفت گوی فلسفی هایدگر با رودلف اتو درباره شرق

صفحه 21-41

سید مسعود زمانی


3. نسبت دین و هنر در فلسفه فارابی

صفحه 41-57

نادیا مفتونی


4. ارزیابی رویکرد صدرایی و اشراقی به فرآیند دیدن

صفحه 57-83

ناصر مومنی


5. خطبه توحید ابن سینا و ترجمه آن از حکیم عمر خیام

صفحه 83-103

نجفقلی حبیبی


6. awareness in Avicenna , Suhrawardi and Mulla sadra A synoptic account

صفحه 5-31

یو آری کاگاوا


7. AVICENNA ON UNIVERSALS A FRAGMENT FROM HIS LOST AL-MUJAZ

صفحه 31-57

یوپ لامیر