1. معرفت النفس» از رهگذر پیوند میان عقل و فطرت و دین از دیدگاه صدرالمتألهین

صفحه 5-29

علی محمد ساجدی


2. مبانی حکمی حُسن و عشق در رساله فی حقیقة العشق سهروردی

صفحه 29-44

طاهره کمالی زاده


3. نسبت سلمان و سهروردی در نگاه هانری کربن

صفحه 45-62

رضا کوهکن


4. مفهوم «پیر» در فرمان منسوب به امام صادق(ع)

صفحه 63-82

شهاب ولی


5. تصحیح رساله إلی صدیق فی إبطال ما نسب إلیه فی الخطب از نامه های مهم ابن سینا

صفحه 83-98

نجفقلی حبیبی


6. De re and De dicto Modality in Islamic Traditional Logic

صفحه 5-14

سید ضیاء موحد


7. Franz von Baader’s Criticism of Modern Rationalism A Brief Overview

صفحه 15-30

رولند پیچ


8. Language , Search and Aporia in Plato’s Seventh Letter

صفحه 31-62

اولف پترسون