دوره و شماره: دوره 13، شماره 29 - شماره پیاپی 1، بهار و تابستان 1395 
4. کلیسای کاتولیک و جهان مدرن

صفحه 85-110

اسماعیل علی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانی


5. تأمّلی در ماهیت تصدیق

صفحه 111-135

مجتبی قربانی؛ سید احمد غفاری قره‌باغ