1. بررسی مسأله باید و هست در دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

صفحه 5-24

حسین احمدی؛ محمد کریمی


2. شرح و نقد دیدگاه صدرالمتألهین دربارة آموزة وحیانیِ رجعت

صفحه 25-38

علی افضلی


3. ادراک خیال به مثابه رابطه ای دوسویه میان نفس و عالم خیال از دید سهروردی

صفحه 39-56

منیره پلنگی؛ زینب محمدنژاد


4. تشکیک وجود و ماهیت در نظام فلسفی شیخ اشراق

صفحه 57-72

میثم زنجیرزن حسینی


5. تقریری از وجود مطلق و مقید از دیدگاه ملاصدرا

صفحه 73-88

حسام الدین شریفی


6. «انسان قدیم» در شاهنامه بر اساس تعالیم دائویی

صفحه 89-112

مریم اسدیان؛ بابک عالیخانی


7. کمیت قیاس شرطی نزد شمس الدین سمرقندی

صفحه 113-134

اسدالله فلاحی


8. بررسی مهبانک از منظر فلسفه اسلامی

صفحه 135-147

حسین ثقفی هیر؛ مهدی گلشنی


9. مارتین لینگز و هنر نمایش: به‌سوی بوطیقای نمایش عرفانی

صفحه 149-159

سید رحمان مرتضوی باباحیدری


10. مفهوم شناسی «فطرت» و نفی ادرکات فطری در اندیشه سینوی

صفحه 161-178

مصطفی مؤمنی


11. عوامل مؤثر بر ارتباط و نشانه‌شناسی در معماری - مطالعه موردی مسجد کبود تبریز

صفحه 179-202

احد نژاد ابراهیمی؛ مینو قره بگلو؛ سید مسعود وفائی


12. تلقی ابن عربی از "زمان" در کتاب الفتوحات المکیه

صفحه 203-230

حمید رضا هاشمی


13. معانی تمثیلی آب در تعلیم دائویی: نظرگاه طریقت اسلامی

صفحه 5-17

اسماعیل رادپور