دوره و شماره: دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397