دوره و شماره: دوره 15، شماره 33، شهریور 1397 
تحلیل حدیث «المؤمن مرآۀ المؤمن» بر مبنای حکمت متعالیه

صفحه 73-92

منا تکاورنژاد؛ سید حسین سید موسوی؛ وحیده فخار نوغانی


بررسی هویت فلسفه اسلامی در آثار علامه طباطبایی ره

صفحه 127-150

محسن حسین نیا؛ سیدمحمدعلی دیباجی فره‌وشانی