1. هیدگر و منطق

صفحه 5-27

بهمن پازوکی


2. تعریف حمل به «ارتباط میان مراتب ادراکی انسان» در برابر تعریف متداول آن به «اتّحاد»

صفحه 29-47

محمد دانش نهاد؛ محمد حسن وکیلی


3. ایران: شرق میانی نگاهی حکمی به جامعیّت وجوه شرقی و غربی ایران

صفحه 49-61

محمدرضا ریخته‌گران


4. تبیین و تحلیل اصل «کل شیء فیه کل شی ء» به سه قرائت در آثار عرفانی امام خمینی

صفحه 63-77

سیدمحمدجواد یثربی؛ سید محمود یوسف ثانی؛ محمد امین زارع


5. والنتینیه و آموزۀ مونیستی

صفحه 79-96

مجتبی زروانی؛ افسانه فلاح نژاد دلیوندانی


6. حکیم سبزواری و نقد برهان صدرالمتألّهین بر حرکت جوهری

صفحه 97-119

حسینعلی شیدان شید؛ محمد هادی توکلی


7. مبانی سنتی هنرهای اسلامی

صفحه 121-138

حسین صبری؛ غلامرضا اعوانی


8. پدیدار زمان (کاله) در تفکّر فلسفی هند

صفحه 139-157

سعید گراوند؛ پری ابراهیم زاده


9. مساله صوری سازی تعارض تکالیف

صفحه 159-183

فاطمه سادات نبوی؛ محمدعلی یوسفی پور


10. سمبولیسم از منظر سنت گرایی

صفحه 183-208

امیرحسین وحید دستجردی؛ سعید بینای مطلق؛ یوسف شاقول


11. نقد تمایز علم از وجود ذهنی در معرفت شناسی صدرایی

صفحه 209-233

محمد یزدانی؛ اعظم قاسمی؛ غلامرضا ذکیانی


12. Aristotle's Rationalism :A Reply to Barnes

صفحه 5-20

یاسمن هشیار