دوره و شماره: دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398 
5. والنتینیه و آموزۀ مونیستی

صفحه 79-96

مجتبی زروانی؛ افسانه فلاح نژاد دلیوندانی


7. مبانی سنتی هنرهای اسلامی

صفحه 121-138

حسین صبری؛ غلامرضا اعوانی


8. پدیدار زمان (کاله) در تفکّر فلسفی هند

صفحه 139-157

سعید گراوند؛ پری ابراهیم زاده


9. مساله صوری سازی تعارض تکالیف

صفحه 159-183

فاطمه سادات نبوی؛ محمدعلی یوسفی پور


10. سمبولیسم از منظر سنت گرایی

صفحه 183-208

امیرحسین وحید دستجردی؛ سعید بینای مطلق؛ یوسف شاقول


11. نقد تمایز علم از وجود ذهنی در معرفت شناسی صدرایی

صفحه 209-233

محمد یزدانی؛ اعظم قاسمی؛ غلامرضا ذکیانی