دوره و شماره: دوره 16، شماره 35، شهریور 1398 
5. والنتینیه و آموزۀ مونیستی

صفحه 87-108

مجتبی زروانی؛ افسانه فلاح نژاد دلیوندانی


7. مبانی سنتی هنرهای اسلامی

صفحه 135-155

حسین صبری؛ غلامرضا اعوانی


8. پدیدار زمان (کاله) در تفکّر فلسفی هند

صفحه 157-178

سعید گراوند؛ پری ابراهیم زاده


9. مساله صوری سازی تعارض تکالیف

صفحه 179-206

فاطمه سادات نبوی؛ محمدعلی یوسفی پور


10. سمبولیسم از منظر سنت گرایی

صفحه 207-232

امیرحسین وحید دستجردی؛ سعید بینای مطلق؛ یوسف شاقول


11. نقد تمایز علم از وجود ذهنی در معرفت شناسی صدرایی

صفحه 233-261

محمد یزدانی؛ اعظم قاسمی؛ غلامرضا ذکیانی