دوره و شماره: دوره 16، شماره 36، بهمن 1398 
رمزگشایی از ساز و کار حیات عرفانی از منظر ملاصدرا و آندرهیل

صفحه 59-80

هنگامه بیادار؛ فروغ السادات رحیم پور؛ علی کرباسی زاده


بخت، اتفاق و علیت عرضی از دیدگاه ارسطو

صفحه 271-298

سیدامیرعلی موسویان؛ سید محمدرضا حسینی بهشتی