دوره و شماره: دوره 16، شماره 36، پاییز و زمستان 1398 
3. رمزگشایی از ساز و کار حیات عرفانی از منظر ملاصدرا و آندرهیل

صفحه 51-70

هنگامه بیادار؛ فروغ السادات رحیم پور؛ علی کرباسی زاده


12. بخت، اتفاق و علیت عرضی از دیدگاه ارسطو

صفحه 237-262

سیدامیرعلی موسویان؛ سید محمدرضا حسینی بهشتی