نویسنده = ���������� ���������� ��������
بررسی مسأله خلاقیت در هنر سنتی

دوره 10، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 29-46

شهریار پیروزرام؛ سعید بینای مطلق


جایگاه «صورت» در هنر دینی

دوره 07، شماره 16، دی 1389، صفحه 33-49

سعید بینای مطلق