نویسنده = ����������������������� �����������������
نسبت‌های چهارگانه در بوته نقد

دوره 09، شماره 22، اسفند 1391، صفحه 71-90

علی‌اصغر جعفری‌ولنی