نویسنده = �������������� ����������
تأمّلی در ماهیت تصدیق

دوره 13، شماره 29، شهریور 1395، صفحه 111-135

مجتبی قربانی؛ سید احمد غفاری قره‌باغ