نویسنده = ���������� ���������� ����������
مساله صوری سازی تعارض تکالیف

دوره 16، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 179-206

10.22034/iw.2019.184152.1313

فاطمه سادات نبوی؛ محمدعلی یوسفی پور