نویسنده = ���������� �������� ��������������
حکیم سبزواری و نقد برهان صدرالمتألّهین بر حرکت جوهری

دوره 16، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 109-134

10.22034/iw.2019.156328.1273

حسینعلی شیدان شید؛ محمد هادی توکلی


دفاع حکیم سبزواری از سهروردی در کیفیّت اِبصار

دوره 13، شماره 30، اسفند 1395، صفحه 61-82

محمد هادی توکلی؛ حسینعلی شیدانشید