نویسنده = �������� �������� �������� ��������������
رمزگشایی از ساز و کار حیات عرفانی از منظر ملاصدرا و آندرهیل

دوره 16، شماره 36، بهمن 1398، صفحه 59-80

10.22034/iw.2019.116214.1173

هنگامه بیادار؛ فروغ السادات رحیم پور؛ علی کرباسی زاده


جایگاه بدن در نفس شناسی صدرالمتالهین (بررسی هفت مبحث از علم النفس)

دوره 15، شماره 33، شهریور 1397، صفحه 151-171

10.22034/iw.2018.69641

فروغ السادات رحیم پور؛ مجید یاریان