نویسنده = �������� ���������� ������ ����������
تبیین و تحلیل اصل «کل شیء فیه کل شی ء» به سه قرائت در آثار عرفانی امام خمینی

دوره 16، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 69-86

10.22034/iw.2019.127244.1203

سیدمحمدجواد یثربی؛ سید محمود یوسف ثانی؛ محمد امین زارع


تصحیح و تحقیق آغازۀ کتاب الحروف فارابی درباب «مقوله» و جایگاه آن در علوم و صنایع

دوره 15، شماره 33، شهریور 1397، صفحه 199-232

10.22034/iw.2018.69608

فاطمه شهیدی؛ سید محمود یوسف ثانی؛ سید حسین موسویان