نویسنده = �������� ������������ ������ ��������
متافیزیک عمل در اندیشه ابن‌عربی

دوره 14، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 5-20

10.22034/iw.2018.59779

حسن ابراهیمی؛ سید امیر اشرف واقفی