نویسنده = ���������� ������������ �������� ����������
تبیین و تحلیل جایگاه روش شهودی در دستگاه‌ فلسفی صدرالمتألهین

دوره 14، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 213-226

10.22034/iw.2018.62697

حسام الدین مؤمنی شهرکی؛ عبدالحسین خسروپناه