نویسنده = بابک عالیخانی
رسالۀ «فی الوجود» از حجّة الحق خیّام

دوره 18، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 203-228

10.22034/iw.2022.300961.1562

صادق نوکهن اهوازی؛ بابک عالیخانی


«انسان قدیم» در شاهنامه بر اساس تعالیم دائویی

دوره 15، شماره 34، اسفند 1397، صفحه 89-112

10.22034/iw.2019.85274

مریم اسدیان؛ بابک عالیخانی


حکمت عدد هشت در هنر و معماری اسلامی

دوره 13، شماره 30، اسفند 1395، صفحه 175-192

وحیده وثوق زاده؛ محبوبه حسنی پناه؛ بابک عالیخانی


خمیرة ازلی در نزد سهروردی و رنه‌گنون

دوره 12، شماره 27، شهریور 1394، صفحه 113-148

بابک عالیخانی


هورقلیا» در نزد سهروردی

دوره 07، شماره 15، شهریور 1389، صفحه 87-104

بابک عالیخانی


رباعیات خیام از دیدگاه جاویدان خرد

دوره 06، شماره 13، اسفند 1388، صفحه 75-108

بابک عالیخانی


مسالک سبعه در حکمة الاشراق سهروردی

دوره 06، شماره 10، تیر 1388، صفحه 59-71

بابک عالیخانی