نویسنده = �������� �������� �������������������� ������������
والنتینیه و آموزۀ مونیستی

دوره 16، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 87-108

10.22034/iw.2019.185286.1318

مجتبی زروانی؛ افسانه فلاح نژاد دلیوندانی