نویسنده = ���������������� ��������������������
بخت، اتفاق و علیت عرضی از دیدگاه ارسطو

دوره 16، شماره 36، بهمن 1398، صفحه 271-298

10.22034/iw.2019.201466.1368

سیدامیرعلی موسویان؛ سید محمدرضا حسینی بهشتی