نویسنده = ������������ �������� ���������� ������������
مبانی انتقاد هراکلیتوس از شاعران

دوره 18، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 37-62

10.22034/iw.2021.276783.1512

علیرضا اسمعیل زاده برزی