نویسنده = ������������ ���������� ��������
مدل فهم هرمنوتیکی قرآن، در اندیشۀ گادامر

دوره 18، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 5-36

10.22034/iw.2021.294671.1548

هاجر اسدی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ ابوالفضل ساجدی؛ یوسف دانشور نیلو