نویسنده = ���������� ������������ ������������
تحلیل معنای اتوس در آرای هراکلیتوس (مطالعه موردی: قطعه 119ب هراکلیتوس)

دوره 17، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 203-230

10.22034/iw.2020.239274.1431

کاملیا طالعی بافقی؛ مریم سلطانی کوهانستانی؛ اسماعیل سعادتی خمسه