کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
بررسی رویکرد کربن به فلسفه تطبیقی

دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 294-320

10.22034/iw.2023.338167.1614

رضا گندمی نصرآبادی


پدیدار شناسی ارادۀ آزاد در حکمت متعالیه

دوره 15، شماره 33، شهریور 1397، صفحه 115-125

10.22034/iw.2018.69605

محمد حسین زاده


بررسی تطبیقی تحلیل هیدگر از معبد یونانی و تحلیل هانری کربن از کعبه

دوره 13، شماره 29، شهریور 1395، صفحه 137-154

سید رحمان مرتضوی باباحیدری؛ امیر نصری


اخلاق از منظر پدیدارشناسی با تکیه بر آرای «ماکس شلر»

دوره 09، شماره 21، شهریور 1391، صفحه 29-52

احمدعلی حیدری؛ زینب ربیعی