کلیدواژه‌ها = Ibn Arabi
بررسی تطبیقی مفهوم حقیقت مطلق در اندیشه ناگارجونه و ابن عربی

دوره 17، شماره 37، شهریور 1399، صفحه 207-232

10.22034/iw.2020.227450.1411

معصومه فتح اللهی؛ محمودرضا اسفندیار


متافیزیک عمل در اندیشه ابن‌عربی

دوره 14، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 5-20

10.22034/iw.2018.59779

حسن ابراهیمی؛ سید امیر اشرف واقفی


Walåyah and Islamic ontology

دوره 06، شماره 13، اسفند 1388، صفحه 17-24

آکیرو ماتسوموتو