کلیدواژه‌ها = ابن‌عربی
متافیزیک عمل در اندیشه ابن‌عربی

دوره 14، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 5-20

10.22034/iw.2018.59779

حسن ابراهیمی؛ سید امیر اشرف واقفی


تقابل هستی‌شناسی عرفانی و سلفی مطالعه موردی ابن‌عربی و ابن‌تیمیه

دوره 11، شماره 25، شهریور 1393، صفحه 137-158

محمد نصیری؛ محمد محسن مروجی‌ طبسی


ابن‌عربی و نظریة کسب اشاعره و خلق معتزله

دوره 09، شماره 22، اسفند 1391، صفحه 71-90

مهدی زمانی