موضوعات = فلسفه اسلامی
صورت‌بندی مفهومی تمایز «ذهن» در مقابل «نفس» نزد صدرالمتالهین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.22034/iw.2024.419050.1728

محمدحسین وفائیان


تأثیر تعالیم سهروردی بر اندیشه‌های افضل‌الدّین کاشانی در زمینۀ حکمت نظری و عملی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.22034/iw.2024.428009.1746

بابک عالیخانی؛ مریم اسدیان


تحلیلی نوین از موقف صراط بر اساس تلقی عرفانی از حکمت متعالیه

دوره 20، شماره 43، شهریور 1402، صفحه 255-277

10.22034/iw.2023.403445.1699

سیده زهرا موسوی بایگی؛ سیدمرتضی حسینی؛ عباس جوارشکیان


تبیین صناعت مغالطه و نقش خیال در آن از منظر فارابی

دوره 19، شماره 42، اسفند 1401، صفحه 151-172

10.22034/iw.2023.361654.1649

زینب برخورداری؛ سیده ملیحه پورصالح امیری


رسالۀ «فی الوجود» از حجّة الحق خیّام

دوره 18، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 203-228

10.22034/iw.2022.300961.1562

صادق نوکهن اهوازی؛ بابک عالیخانی


علم پیشین مغایرِ متصل با ذات از دیدگاه صدرالمتالهین شیرازی

دوره 16، شماره 36، بهمن 1398، صفحه 167-182

10.22034/iw.2019.195184.1344

ابراهیم رستمی؛ سید روح اله دهقان باغی


تبیین و تحلیل اصل «کل شیء فیه کل شی ء» به سه قرائت در آثار عرفانی امام خمینی

دوره 16، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 69-86

10.22034/iw.2019.127244.1203

سیدمحمدجواد یثربی؛ سید محمود یوسف ثانی؛ محمد امین زارع


حکیم سبزواری و نقد برهان صدرالمتألّهین بر حرکت جوهری

دوره 16، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 109-134

10.22034/iw.2019.156328.1273

حسینعلی شیدان شید؛ محمد هادی توکلی


مبانی سنتی هنرهای اسلامی

دوره 16، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 135-155

10.22034/iw.2019.151371.1262

حسین صبری؛ غلامرضا اعوانی


نقد تمایز علم از وجود ذهنی در معرفت شناسی صدرایی

دوره 16، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 233-261

10.22034/iw.2019.193062.1340

محمد یزدانی؛ اعظم قاسمی؛ غلامرضا ذکیانی


تشکیک وجود و ماهیت در نظام فلسفی شیخ اشراق

دوره 15، شماره 34، اسفند 1397، صفحه 57-72

10.22034/iw.2019.85272

میثم زنجیرزن حسینی


عوامل مؤثر بر ارتباط و نشانه‌شناسی در معماری - مطالعه موردی مسجد کبود تبریز

دوره 15، شماره 34، اسفند 1397، صفحه 179-202

10.22034/iw.2019.69691

احد نژاد ابراهیمی؛ مینو قره بگلو؛ سید مسعود وفائی