موضوعات = منطق
اصل موضوعی یا استنتاج طبیعی: نگاهی به نظام استنتاج قیاسی ارسطو

دوره 20، شماره 44، اسفند 1402، صفحه 5-37

10.22034/iw.2023.404520.1703

مرتضی حاجی‌حسینی؛ حمیده بهمن‌پور


روش‌های مختلف صورت‌بندی سور شرطی

دوره 20، شماره 44، اسفند 1402، صفحه 109-130

10.22034/iw.2024.436085.1756

علیرضا دارابی


چرا در نظام منطق سینوی از ادات عطف صحبت نشده است؟

دوره 20، شماره 44، اسفند 1402، صفحه 191-214

10.22034/iw.2024.419604.1734

حمید علایی نژاد؛ سیّد معین دوستانی‌نژاد


سه معنای قضایای خارجیه

دوره 20، شماره 44، اسفند 1402، صفحه 215-244

10.22034/iw.2023.411458.1713

اسدالله فلاحی


تمایز امکان و احتمال از منظر ابن‌سینا

دوره 20، شماره 44، اسفند 1402، صفحه 275-300

10.22034/iw.2023.407225.1709

مرتضی مزگی نژاد


کمیت قیاس شرطی نزد شمس الدین سمرقندی

دوره 15، شماره 34، اسفند 1397، صفحه 113-134

10.22034/iw.2019.65548

اسدالله فلاحی


منطق ابهری در تلخیص الحقائق

دوره 13، شماره 30، اسفند 1395، صفحه 101-132

مهدی عظیمی