دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی دیدگاه فلسفه اخلاقی عضدالدین ایجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

حسین احمدی


2. بررسی انتقادی مقاله‌ی «نقدی بر زیبایی‌شناسی شوان»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

حبیب دلیری؛ محمدفرید خدارحمی


3. بررسی دیدگاه زینر در یکسان‌انگاری «مایا» در اوپانیشاد شوتاشوتره و «خدعه» در معراج‌نامه بایزید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

محمدهادی توکلی


4. کوته‌نظری و فعالیت دانشگاهی: چگونه رذیلتی فکری می‌تواند اجتماع علمی را آلوده کند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

امیرحسین خداپرست


5. تاملی بر سمانتیک و متافیزیک قابلیت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

محمدحسین محمدعلی خلج


6. راه فکری هایدگر: مراحل و منازل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

سید مسعود زمانی


8. تقدم حکمت عملی بر حکمت نظری در مکتب اشراقی سهروردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

نوشین نظیری خامنه؛ سید عباس ذهبی؛ بابک عباسی؛ احمد بهشتی


9. رویکرد معرفتی به انواع طبیعی زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

محمدمهدی هاتف